Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego pracę w gospodarstwie rolnym

Zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym - Gmina Przechlewo

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 - 320 Przechlewo, Referat Rozwoju Przestrzennego (pokój nr 2). W dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek w godzinach 7:30 - 16:30, piątek w godzinach 7:30 - 14:30. Numer telefonu: 59 858 87 36, e-mail: ug@przechlewo.pl.

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • Potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy w gospodarstwie w okresie, za który jest wydawane zaświadczenie,
  • Dokument potwierdzający posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem.

3. Opłaty:

  • Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

4. Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres lub wnioskodawca może odebrać osobiście.

5. Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Przechlewo.

6. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

7. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie oraz wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Dlatego też możliwe jest prowadzenie dalsze postępowania w sprawie.

8. Druki do pobrania: