Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z Działu IV Księgi Wieczystej

Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki - Gmina Przechlewo

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 - 320 Przechlewo, Referat Rozwoju Przestrzennego (pokój nr 2). W dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek w godzinach 7:30 - 16:30, piątek w godzinach 7:30 - 14:30. Numer telefonu: 59 858 87 36, e-mail: ug@przechlewo.pl.

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • Jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo,
  • Dokument potwierdzający spłatę.

3. Opłaty:

  • Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.
  • Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł.

4. Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres lub wnioskodawca może odebrać osobiście.

5. Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośre3dnictwem Wójta Gminy Przechlewo.

6. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

7. Druki do pobrania: