Flaga i herb gminy

HERB GMINY PRZECHLEWO

Tarcza herbowa jednopolowa barwy niebieskiej. W części centralnej umieszczone godło składające się z dwóch figur heraldycznych: złote (żółte) półsłońce i złoty (żółty) wizerunek ryby. Połączone te elementy w jedna całość stanowią godło gminy.

- herb.jpg

FLAGA GMINY PRZECHLEWO

Graficzna prezentacja herbu Gminy Przechlewo stanowi nie tylko formę pozwalającą na identyfikację terytorium i jego społeczności, ale jest też przykładem wszechstronnego jego zastosowania, promującego Gminę w każdej dziedzinie życia społecznego i działalności gospodarczej. Flaga przeznaczona jest do oznakowania budynków i siedziby władz Gminy Przechlewo jak i do innych celów propagandowych. Płat flagi jest poziomym prostokątem barwy niebieskiej gdzie w miejscu centralnie umieszczone jest godło Gminy barwy złotej (żółtej).

- herb_flaga.jpg

FLAGA STOLIKOWA

W zależności od potrzeb, dopuszcza się zmianę wielkości flagi, pozostawiając jednak proporcje użytych elementów w formie pierwotnej. Flaga stolikowa jest małą flagą w formie proporczyka, używana w zależności od potrzeb. Flaga ta ma kształt pionowego prostokąta o proporcjach szerokości do wysokości w stosunku 9:18 jednostek. Na niebieskim płacie umieszczone jest godło Gminy Przechlewo. Godło gminy posiada szerokość 6,5 jednostek szerokości flagi stolikowej.

- herb_flaga_stolikowa.jpg

PIECZĘĆ GMINY PRZECHLEWO

Pieczęć okrągłą stosuje się do pieczętowania ważniejszych dokumentów wydawanych przez Gminę Przechlewo. Pieczęciami Gminy Przechlewo są pieczęcie okrągłe z godłem Gminy Przechlewo po środku, lecz bez tarczy herbowej, ponieważ okrągły kształt obrysy pieczęci stanowi tarczę herbową. W otoku napisy: Gmina Przechlewo, Wójt Gminy Przechlewo, Rada Gminy Przechlewo. Wszystkie pieczęcie zawierają się w kole pieczętnym o średnicy 36 mm. Pieczęcie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego do odbijania tuszem. Pieczęcie metalowe do wyciskania laku, lub jako suche pieczecie wyciskowe.

- herb_pieczec_gmina.jpg- herb_pieczec_wojt.jpg

- herb_pieczec_rada.jpg

TYNKTURY – KOLOR

Zarówno pole tarczy herbowej jak i godła musi mieć określona barwę, która obok godła jest najważniejszym elementem herbu. Raz przyjętych barw już się nie zmienia, gdyż zmiana barwy byłaby jednoznaczna ze zmiana herbu. Opisane barwy są zasadniczymi, jakie mogą być stosowane w elementach herbu. Opis tych barw służy uniknięciu dowolności interpretacyjnej i pomaga w opracowaniu materiałów wizualnych, jak również stanowi wskazówkę przy projektowaniu graficznym. Wszystkie podane barwy są stosowane dla form użytkowych i wszelkich druków, jakimi posługiwać się będzie Gmina Przechlewo.

- herb_kolory.jpg

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU HERBU GMINY PRZECHLEWO

Głównym założeniem do projektu herbu Gminy Przechlewo była taka koncepcja formy graficznej, aby była ona nośnikiem informacji o terytorium, dziejach i specyfice Gminy, dla której też symbol ten jest projektowany, w odniesieniu do tradycji, uwarunkowań historycznych i współczesności.

Obszar administrowany przez gminę jest bardzo rozbieżny w odniesieniu do wydarzeń historycznych, postaci, wyrazistej specyfiki lokalnej, czy też uwarunkowań terenowych i struktury gospodarczej, pozwalających na identyfikującą się z tym konstrukcję herbu, odnoszącą się też do konkretnego – a zrozumiałego dla wszystkich – symbolu projektowego.

Należało się więc w tym przypadku odnieść do najpoważniejszych atutów Gminy, którymi są bezsprzeczne walory przyrodniczo – ekologiczne sadowiące Gminę w najwyższym w tym zakresie rzędzie gmin polskich, jak i związków historycznych łączących obszar Gminy z Przechlewem, stanowiącym jej stolicę. Uznano więc, że w założeniu projektowym, walory owe są najpoważniejszymi elementami pozwalającymi na adekwatną konstrukcję owego symbolu jednostki samorządowej.

W tym tez kierunku poprowadzono badania projektowe tak, aby ustalić i wysublimować elementy odpowiadające owemu przyrodniczo – ekologiczno – historycznemu charakterowi Gminy. Zgodnie z podstawową zasadą heraldyki samorządowej, że każdy herb musi być jeden, wyjątkowy i różny od innych, przyjęto w tym przypadku taka formę graficzną, która jest prosta, czytelna i jednoznacznie zrozumiał, odnosząca się ponadto do elementów godła w herbie jednej z czołowych a zasłużonych dla regionu rodzin. W tym przypadku rodziny Tuchołków herbu Korzbok.

Tuchołkowie – znana rodzina pomorska, pełniąca liczne urzędy ziemskie – pojawili się pod Przechlewem – Lipczyn Wielki – na początku XVII wieku, scalając w swojej administracji wiele dóbr okolicznych, przyczynili się do poważnego rozwoju gospodarczego regionu. Przekazując w roku 1764 dobra Skórzewskim – równie znanej rodzinie wielkopolskiej – spowodowali tym samym dalsze utrzymywanie podjętego kierunku rozwoju.

Opracowany wg takiego zmysłu piktogram jest estetyczny, dobrze kojarzący się z ww. założeniami i może stanowić dumę mieszkańców, jako element społeczność tę integrujący i wyróżniający. Odnosząc się więc do zasad przyjętych dla większości herbów samorządowych, stosowanych na ziemiach polskich, w założeniu należało uwzględnić tarczę herbową typu hiszpańskiego. W projekcie wykorzystano odniesienia do przyrodniczego – faunistycznego charakteru Gminy, związanych z tym odniesień ekologicznych i ochrony krajobrazu, stanowiących obecnie jedno z głównych założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Także odniesień historycznych do rodziny – o której wyżej – związanej z terytorium gminy, a mającej poważny wpływ na jej rozwój.

Odniesieniem tym jest barwa pola tarczy i elementów godła. Barwa – pole tarczy – błękitna, symbolizująca tu przestrzeń, kosmos, a w symbolice heraldycznej: piękno, wzniosłość i pochwałę, w powiązaniu ze zlotem (żółcieniem) symbolizuje radość. Sama barwa złota odnosi się do delikatności, życzliwości, otuchy i wzniosłości. Powyższe w pełni uzasadnia taki dobór barw, wyzwalając tym samym nie tylko pozytywne wrażenia, ale i lokując owa symbolikę we właściwym dla niej miejscu.

Głównym godłem w polu tarczy, jest wizerunek złotego półsłońca zajmującego centralną część tarczy w 1/2 górnej części pola. Półsłońce to symbolizuje chwałę, wspaniałość i wysoki autorytet. Odnosi się także do ogólnie zrozumiałego symbolu ciepła i radości, lata, wakacji i wypoczynku, co w tym regionie jest szczególnie zrozumiałe i jednoznacznie się kojarzące. Elementem równorzędnym jest wizerunek ryby – zajmującej dojną część pola tarczy – heraldycznego symbolu czujności, skromności i mądrości. Tu także odniesienia do zasobów wód i licznych w gminie jezior oraz walorów wędkowania. Przede wszystkim zaś wizerunek ryby w tym herbie jest szczątkowym odniesieniem do herbu Korzbok, do którego przynależała lokalna rodzina Tuchołków, wielce dla regionu i gminy zasłużona.

Tym samym więc główne elementy godła odnoszą się do naturalnego charakteru gminy, a cały piktogram jest właściwym symbolem wszystkich walorów tematycznych, a przede wszystkim przyrodniczo – ekologicznych i historycznych. Projektując herb zaniechano sporządzenia projektu idącego w kierunku ściśle historycznym, bowiem choć istnieje wiele przesłanek, aby taki herb tworzyć, to żadna z propozycji nie równoważyłaby walorów wyżej przedstawionej propozycji. Wszystkie bowiem czasy, wydarzenia i wszystkie bez wyjątku rodziny w regionie – bez względu na stopień ich zasług – łączy to samo – przyroda regionu. Jest ona apolityczna, nie stopniuje zasług i traktuje równo wszystkich użytkowników. Nie byłoby także wielu, bez owego bogactwa natury. I ten właściwie motyw jest w tym przypadku wielce uniwersalnym i bezsprzecznie zasadnym.

Obraz graficzny godła: półsłońce i ryba został tak sformułowany w swoim rysunku by oba te elementy stanowiły całość stylistyczną jak również by oba te elementy wzajemnie się dopełniały i tworzyły koło, nawiązujące do pełnego słońca. Projekt herbu Gminy Przechlewo posiada konkretne posadowienie symboliczne. Jest Prosty zrozumiały i estetyczny. Jest także właściwie zaprojektowanym, nowoczesnym symbolem graficznym jednostki samorządu terytorialnego. W pełni odzwierciedla charakter gminy, jej cechy, zasoby, możliwości i kierunki rozwoju. W projekcie zastosowano szerokie wprowadzenie odnoszące się do podstaw prawnych i historycznych i heraldyki samorządowej, jak i prezentacji historyczno – geograficznej gminy, mając na uwadze wagę dokumentu projektowego. Ten bowiem przez lata stanowić będzie jedyny dokument odnoszący się do argumentów jak wyżej, oraz współczesnego projektowi wizerunku gminy.

Uchwała nr 81-1627/0/2011 Komisji Heraldycznej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie projektów herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Przechlewo

Uchwała nr 59/XIII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 września 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Przechlewo oraz zasad ich używania