Czyste powietrze Gminy Przechlewo – edycja 2017

Dotacja celowa dla mieszkańców Gminy Przechlewo na pokrycie części kosztów kwalifikowanych. Zadanie polega na likwidacji węglowego źródła ciepła i zastąpieniu go źródłem ciepła opalanym biomasą wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. i c. w.

Na realizację zadania Gmina Przechlewo pozyskała środki finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku w ramach ww. konkursu. Wysokość dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł tj. 25% stanowi dotacja z WFOŚiGW – ale nie więcej niż 5.000,00 zł, 5% stanowi dotacja Gminy Przechlewo – ale nie więcej niż 1.000,00 zł.

Podpisano łącznie 18 umów z mieszkańcami na realizację przedsięwzięcia. Mieszkańcy wymiany pieców dokonywali we własnym zakresie.

 Całkowita wartość – 274.671,68 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 68.667,87 zł

Środki finansowe Gminy Przechlewo – 13.733,60 zł

Środki finansowe mieszkańców – 192.270,21 zł