2017 - Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w miejscowości Przechlewko

KARTA PROJEKTU

 

L.P

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

 

Nazwa projektu

 

„ Przebudowa drogi gminnej nr 222003G

w miejscowości Przechlewko”

2

Nazwa Beneficjenta

Gmina Przechlewo

3

Numer umowy

00030-65151-UM1100069/16

4

Nazwa Programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

5

Numer i nazwa działania

Działanie 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie 7.2.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

6

Miejsce realizacji projektu

 

Przechlewko

 

7

Wartość inwestycji ogółem w zł

698 546,61

8

Źródło finansowania

  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Budżet Gminy

9

Budżet projektu

  • PROW              444 485,00 zł
  • Budżet Gminy  254 061,61 zł

10

Termin realizacji

rozpoczęcie: 22.02.2017 (opracowanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty budowlane)

zakończenie: 06.12.2017

11

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach projektu została wykonana przebudowa drogi na odcinku 0,694 km. obejmująca następujące roboty budowlane:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m

-budowa chodnika jednostronnego (prawostronny)

-wbudowanie krawężników

-wykonanie poboczy i odwodnienia

-przebudowa zjazdów na przyległe posesje

-remont nawierzchni mostu

-przebudowa przepustu i połączenia z drogą powiatową

12

Wykonawca

 

„POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A.

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie