Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2022 poz. 559), art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 294/XLII/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 w zakresie:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych