Działka na sprzedaż – Gmina Przechlewo (m. Przechlewo)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00003926/2 działka numer 1229/55 o powierzchni 0,1277 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 42.000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka na sprzedaż – Gmina Przechlewo (m. Przechlewo)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00003926/2 działka numer 1229/55 o powierzchni 0,1277 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 42.000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 259/XLVI/2018 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na teren parkingów i zabudowy garażowej – symbol z planu 51.KGP. Działka posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media. Nieruchomość wolna są od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę numer 1229/55 odbędzie się 22 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Przechlewie (sala posiedzeń). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Przechlewo 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080 do dnia 16 grudnia 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój numer 4 lub telefonicznie 59 83 34301.

Lokalizacja działki - Mapy Google: KLIKNIJ TUTAJ