Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

I. Podstawa prawna:

Art. 52 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).

Wójt Gminy Przechlewo udostępnienia dane oraz informacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Przechlewo

Termin realizacji udostępnienia: do 31 grudnia 2025 r.

1. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktów planowania przestrzennego:

2. Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych:

3. Akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem:

4. Projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do opiniowania i uzgodnień: 

II. Urzędowy formularz wniosku:

  1. Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (*pdf)
  2. Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (*doc)
  3. Instrukcja dot. formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

III. Dokumenty do procesu legislacyjnego w Systemie Informacji Przestrzennej: