Ogłoszenie o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) i na podstawie Uchwały Nr 195/XXVII/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 30 października 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Ogłoszenie o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów  na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  Gminy Przechlewo w roku 2021  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Przechlewo

Zwraca się do działających w Gminie Przechlewo organizacji pozarządowych i podmiotów, o  których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w  dniu 12 stycznia 2021 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w  2021r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej w ww. Konkursie.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia: 1 lutego 2021r. do godz. 15:30 w  siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo w godzinach pracy Urzędu.

W zgłoszeniu stanowiącym Załącznik nr 1, należy podać:

  • Nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,

  • Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizacje zgłaszanej na kandydata na członka Komisji Konkursowej, jej adres zamieszkania,

  • Sposób kontaktowania się z kandydatem,

  • Oświadczenie, że organizacja nie będzie składała oferty w konkursie,

  • Pieczęć organizacji i podpis osoby upoważnionej.

 

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.  U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena złożonych ofert w konkursie ogłoszonym w dniu 12 stycznia 2021r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w ww. zakresie. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny oraz nie przysługuje zwrot kosztów podróży.