Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Przechlewo

Wójta Gminy Przechlewo ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego. Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przechlewo Uchwały Nr 538/LXXXI/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Przechlewo. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Przechlewo

Wójta Gminy Przechlewo ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przechlewo Uchwały Nr 538/LXXXI/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Przechlewo. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego.   

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@przechlewo.pl w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na udostępnionym pod adresem: www.przechlewo.pl, na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przechlewo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo (parter, pokój nr 3) formularzu.

Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej,
o ile taki posiada, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą. Wnioskodawca może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty planem ogólnym obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Przechlewo.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo lub e-mail: ug@przechlewo.pl w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przechlewo.

Zgodnie z art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w siedzibie urzędu, przez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przechlewo (www.przechlewo.pl), na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przechlewo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Przechlewo - Krzysztof Michałowski      

Dokumenty do pobrania: