Ogłoszenie o dzierżawie - usytuowanie garaży blaszanych (m. Dąbrowa Czł.)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Dąbrowa Człuchowska zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1Z/00006193/5 (część działki nr 357/37).

Ogłoszenie o dzierżawie - usytuowanie garaży blaszanych (m. Dąbrowa Czł.)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Dąbrowa Człuchowska zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1Z/00006193/5 (część działki nr 357/37).

Przedmiotowa działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przechlewo przeznaczona jest na tereny: zabytkowe założenia dworsko – parkowe do ochrony, rehabilitacji i adaptacji lub ich relikty, tereny rolne klasa IV – VI. Nieruchomość wydzierżawiana będzie na usytuowanie garaży blaszanych. Nieruchomość wolna od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę Nr 1 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 9:00. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 2 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 9:15. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 3 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 9:30. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 4 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 9:45. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 5 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 10:00. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości na działkę: nr 1 – 63,00 zł, nr 2 – 63,00 zł, nr 3 – 63,00 zł, nr 4 – 63,00 zł, nr 5 – 63,00 zł, które płatne jest na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddz. Przechlewo: 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080, do dnia 5 lipca 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.

Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 59/83 34 301.

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl