Nieruchomości gminne na sprzedaż - ogródki działkowe

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w m. Przechlewo zapisanych w księdze wieczystej nr SL1Z/00014359/6 działka numer 1079 o powierzchni 0,0766 ha, działka numer 1080 o powierzchni 0,0640 ha. Przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 259/XLVI/2018 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26.02.2018 r. przeznaczone są na teren ogrodów działkowych –symbol z planu 45ZD.

Nieruchomości gminne na sprzedaż - ogródki działkowe

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w m. Przechlewo zapisanych w księdze wieczystej nr SL1Z/00014359/6 działka numer 1079 o powierzchni 0,0766 ha, działka numer 1080 o powierzchni 0,0640 ha. Cena wywoławcza działki numer 1079 wynosi 10.566,00 zł, cena wywoławcza działki numer 1080 wynosi 8.844,00 zł.

Przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 259/XLVI/2018 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26.02.2018 r. przeznaczone są na teren ogrodów działkowych –symbol z planu 45ZD. Działki nieuzbrojone. Nieruchomości wolne są od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę numer 1079 odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godzinie 9:00. Przetarg na działkę numer 1080 odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godzinie 9:10 w Urzędzie Gminy w Przechlewie (sala posiedzeń). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Przechlewo 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080 do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój numer 4 lub telefonicznie 59 83 34301.

działki na mapie

 

tekst ogłoszenia