Nabór wniosków - usuwanie azbestu

Wójt Gminy Przechlewo informuje mieszkańców Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o rozpoczęciu naboru wniosków na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, o które zamierza wystąpić Gmina Przechlewo w 2022 r.

Nabór wniosków - usuwanie azbestu

Żródło zdjęcia: www.pixabay.com

Wójt Gminy Przechlewo informuje mieszkańców Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o rozpoczęciu naboru wniosków na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, o które zamierza wystąpić Gmina Przechlewo w 2022 r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przechlewie w terminie do 7 października 2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 4 oraz w załączniku poniżej.

Wniosek o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

Prosimy dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia.

W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo - cementowa (eternit) równa się 1,45 m2 (wymiar 1,24m x 1,13m) lub waży ok. 17,5 kg. Płyty o większych rozmiarach lub płyty płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego za 1 m2 równy 12 kg.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy w Przechlewie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przechlewo nie pokrywa kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Człuchowie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przechlewie pok. nr 4 u Pani Marleny Olejnik, telefon kontaktowy: (59) 83 34 301.