Grant „PPGR” – informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Ważna informacja wyłącznie dla osób, które zgłosiły się do projektu „Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin PGR w rozwoju cyfrowym”. Zgodnie z otrzymaną informacją i otrzymanymi uwagami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Przechlewo ma obowiązek zweryfikować złożone oświadczenia (zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu).

Grant „PPGR” – informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Wobec powyższego wszystkie złożone już oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgon, aktów małżeństwa etc.).

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGRUWAGA! -  nie dotyczy tych osób, które już ten dokument złożyły).

3) fakt potwierdzający zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Przechlewo (wskazanego w złożonym oświadczeniu)  np. zaświadczenie, kserokopia rachunku za śmieci, faktura za media itp.

4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Przechlewo), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów  czyli przekazanie komputerów, pozyskanych przez Gminę Przechlewo i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Przechlewo do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim należy składać:

1)  w wersji papierowej, w sekretariacie w Urzędzie Gminy Przechlewo lub w sekretariatach  szkół podstawowych na terenie Gminy Przechlewo lub

2) poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Przechlewo w nieprzekraczalnym terminie  do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo po numerem telefonu (59) 85 88 732 lub (59) 83 34 301

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem „wniosku” o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

 

Załącznik: