Działka budowlana na sprzedaż – ul. Dworcowa, Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00018744/9 działka numer 296/8 o powierzchni 0,2094 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 55.000,00 zł +23% VAT.

Działka budowlana na sprzedaż – ul. Dworcowa, Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00018744/9 działka numer 296/8 o powierzchni 0,2094 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 55.000,00 zł +23% VAT.

Przedmiotowa działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przechlewo przeznaczona jest na tereny rolne klasa IV – VI. Na ww. działkę w dniu 14 maja 2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Przechlewo Nr IRP.6730.5.2020.BW ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi na terenie działki ewid. nr 296/5 w miejscowości Przechlewo, gm. Przechlewo. Działka posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media. Nieruchomości wolne są od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę numer 296/8 odbędzie się 24 maja 2021 r. o godzinie 9:15 w Urzędzie Gminy w Przechlewie (sala posiedzeń). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Przechlewo 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080 do dnia 19 maja 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój numer 4 lub telefonicznie 59 83 34301.

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl