Działka budowlana na sprzedaż – Gmina Przechlewo (ul. Dworcowa Przechlewo)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00018774/9 działka numer 296/7 o powierzchni 0,2095 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 60.000,00 zł +23% VAT.

Działka budowlana na sprzedaż – Gmina Przechlewo (ul. Dworcowa Przechlewo)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w m. Przechlewo zapisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00018774/9 działka numer 296/7 o powierzchni 0,2095 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 60.000,00 zł +23% VAT.

Przedmiotowa działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przechlewo przeznaczona jest na tereny rolne klasa IV – VI. Na ww. działkę w dniu 2 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Przechlewo Nr IRP.6730.6.2021.BW ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 296/7 w miejscowości Przechlewo, gm. Przechlewo. Działka posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media. Nieruchomości wolne są od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę numer 296/7 odbędzie się 13 września 2021 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Przechlewie (sala posiedzeń). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Przechlewo 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080 do dnia 6 września 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój numer 4 lub telefonicznie 59 83 34 301.

Lokalizacja działki - Mapy Google - KLIKNIJ

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl