Zarządzenie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344), § 2 ust. 2, § 6 uchwały Nr 119/XX /2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania , zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. poz. 1861) zmienionej uchwałą Nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 czerwca 2016r. ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 2524) i zmienionej uchwałą Nr 459/LXVII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 marca 2023 r. poz. 1578), Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.