Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.09.2022 r. do 18.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2022 r., o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, pokój nr 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać w formie  papierowej  lub  elektronicznej,  w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: ug@przechlewo.pl do Wójta Gminy Przechlewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4.11.2022 r.

W sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu w/w projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tej zmiany planu.

Z w/w dokumentami można zapoznać się w dniach od 26.09.2022 r. do 18.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo w terminie do 4.11.2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przechlewo. Krzysztof Michałowski - Wójt Gminy Przechlewo.

Pliki do pobrania:

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D