Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji programu współpracy

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o rozpoczęciu konsultacji „Programu Współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji programu współpracy

Wójt Gminy Przechlewo na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i Uchwały Nr 333/LIV/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 3  września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  radą działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o  których mowa w art.3 ust.3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwały Nr  335/LV/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 29 września 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr  333/LIV/2010 Rady Gminy Przechlewo, ogłasza rozpoczęcie konsultacji „Programu Współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Ogłoszenie, projekt uchwały oraz formularz konsultacji znajdą Państwo klikając TUTAJ.