Ogłoszenie o IV otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Ogłoszenie o IV otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 294/XLII/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Wójt Gminy Przechlewo ogłasza IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie o IV otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych