Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023.

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Działając na podstawie na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2023 poz. 40), art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 418/LXI/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Wójt Gminy Przechlewo ogłasza III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych