Ogłoszenie o dzierżawie - usytuowanie garaży blaszanych (m. Dąbrowa Czł.)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Dąbrowa Człuchowska zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1Z/00006193/5 (część działki nr 357/37).

Ogłoszenie o dzierżawie - usytuowanie garaży blaszanych (m. Dąbrowa Czł.)

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Dąbrowa Człuchowska zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1Z/00006193/5 (część działki nr 357/37).

Przedmiotowa działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przechlewo przeznaczona jest na tereny: zabytkowe założenia dworsko – parkowe do ochrony, rehabilitacji i adaptacji lub ich relikty, tereny rolne klasa IV – VI. Nieruchomość wydzierżawiana będzie na usytuowanie garaży blaszanych. Nieruchomość wolna od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

Przetarg na działkę Nr 2 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 3 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:15. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 4 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:30. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

Przetarg na działkę Nr 5 położoną na działce nr 357/37 o powierzchni 21/45 m2 odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:45. Cena wywoławcza wynosi 12 zł za m2 + 23% VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości na działkę: nr 2 – 63,00 zł, nr 3 – 63,00 zł, nr 4 – 63,00 zł, nr 5 – 63,00 zł, które płatne jest na konto Urzędu Gminy w Przechlewie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddz. Przechlewo: 81 9326 0006 0060 0109 2000 0080, do dnia 26 lipca 2021 r. włącznie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.

Wójt Gminy Przechlewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia jego przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przechlewo pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 59/83 34 301.

Lokalizacja działki - Mapy Google - KLIKNIJ

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl