Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu.

Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 609), art. 35 ust.1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.), § 2 ust. 2, § 5 ust.1 pkt 2, ust. 3 uchwały Nr 119/XX /2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania , zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej uchwałą Nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 czerwca 2016r. i uchwałą Nr 459/LXVII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 marca 2023 r., podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu: