Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Przechlewo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05 maja do 10 czerwca 2022 roku

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.przechlewo.pl wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo do dnia 10 czerwca 2022 r. w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, poprzez złożenie w sekretariacie urzędu, pokój nr 7.

  • pocztą na adres Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo (decyduje data wpływu do Urzędu),

 • Elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Przechlewie /e9mue8l17u/SkrytkaESP

  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ug@przechlewo.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Przechlewo.

Wprowadzono: 05 maj 2022 roku

Pliki do pobrania:

 1. strategia

 2. formularz

  1. format pdf

  2. format docx