SISMS
RSS
Zamknij
wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż alkoholu i dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego - DRUKI DO POBRANIA - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 
ezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

3. Uchwała Nr 308/LI/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przechlewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

4.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.).

wydział

Urząd Gminy Przechlewo
Inspektor ds. Ewidncji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych, pokój Nr 12  w godzinach pracy urzędu. 
Telefon 59 8334301 wew. 16.

wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Druk wniosku do pobrania
2. Decyzję właściwego państwowego  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu 
3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, terenu, obiektu. 
4. Dokument potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą. 
5. Zgodę właściciela, zarządcy obiektu na sprzedaż napopjów alkoholowych (w przypadku gdy sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w budynku z częścią mieszkalną nie stanowiącą własności osoby ubiegającej się o zezwolenie).

opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości: 
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.


Opłatę, o której mowa powyżej podwyższa się jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy: 
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Opłaty, o których mowa powyżej wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: 
- do 31 stycznia 
- do 31 maja 
- do 30 września 
danego roku kalendarzowego

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS w Człuchowie O/Przechlewo 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010

termin

Do 30 dni. 

tryb odwołania

Zażalenie na postanowieni Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta GminyPrzechlewo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Przechlewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

inne

1. Rada Gminy ustala, w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. tekst uchwały do pobrania


2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub pozamiejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przechlewo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przechlewie wydawanej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.


3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów: 
a) do 4,5% alkoholu oraz piwo 
b) powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
c) powyżej 18% zawartości alkoholu


4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jej cofnięciu.


5.Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn, określonych w art. 18, ust.12, pkt 5, Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; (Dz.u.Nr.35, poz.230 z późn. zmianami), może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

6. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Przechlewo przywołanych w podstawie procedury

 

 • Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 •  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Administrator strony
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij