SISMS
RSS
Zamknij
niedziela, 20 sierpnia 2017, 232 dzień roku, imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podatek rolny od osób fizycznych - Podatki i opłaty lokalne - DRUKI DO POBRANIA - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Podatek rolny od osób fizycznych

podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących na terenie Gminy określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016- patrz treść Komunikatu.


Zwolnienia wynikające z ustawy:

1. Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych są ustawowo zwolnione z podatku rolnego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy jak w pkt. 1.

wydział

Referat Finansów Urzędu Gminy Przechlewo – pokój Nr1 – inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat

Sekretariat Urzędu – w godzinach: 7:30 - 15:30 lub w pokoju Nr 1

wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Wypis z rejestru gruntów 
 4. Podanie o ulgę (jeśli przysługuje) 
 5. Informację w sprawie podatku rolnym na ustalonym formularzu
opłaty

Nie podlega opłatom.

termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego uwzględniająca przysługujące ulgi.

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Przechlewo w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

inne

Zwolnienia i ulgi podatkowe na wniosek:
1. Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego       lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

   • będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
   • będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe          zagospodarowanie (okres nie krótszy niż 10 lat).
Okres zwolnienia z podatku rolnego wynosi 5 lat. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 136, poz. 969 ze zm.).


2. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Podstawa prawna: art. 13 ustawy jak w pkt. 1.


3. Ulga żołnierska przysługuje:

 • żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
 • osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej w farmie skoszarowanej

Podatnikom podatku rolnego prowadzącym te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w pkt. 3, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%. Podstawa prawna: art. 13a ustawy jak w pkt. 1.

Uwagi:
A. Terminy płatności podatku rolnego –wymienione w decyzji podatkowej:
   I rata – do 15 marca każdego roku
   II rata – do 15 maja każdego roku
   III rata – do 15 września każdego roku
   IV rata – do 15 listopada każdego roku

B. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Przechlewo w BS CZŁUCHÓW/O 

   Przechlewo – 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Człuchowie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

E. Zaległości w podatku rolnym można umorzyć.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o umorzenie należy złożyć w w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1 po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Uwaga!

 • Osoby fizyczne do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o umorzenie zaległości podatkowych.

  Oświadczenie do pobrania.

 • Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć informację dotyczącą przedsiębiorcy, oraz informację o stanie finansowym firmy.
   
 • Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jedn. Dz.U z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w formie ulgi

w spłacie zobowiązań podatkowych zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jaką otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Administrator strony
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij